POSLOVI SKUPŠTINE

1) donosi Statut Ppštine,

2) donosi propise i druge opšte akte,

3) donosi planove i programe razvoja opštine,

4) donosi lokalna planska dokumenta,

5) donosi program uredjenja prostora,

6) donosi bud�et i zavr�ni racun bud�eta,

7) donosi vi�egodi�nji investicioni plan,

8) uvodi lokalne prihode i utvrdjuje visinu op�tinskih poreza, taksa i naknada,

9) raspola�e op�tinskom imovinom,

10) utvrdjuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju,

11) raspisuje referendum za teritoriju op�tine ili za dio teritorije,

12) odlucuje o gradjanskoj inicijativi,

13) odlucuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju op�tine,

14) osniva javne slu�be,

15) odlucuje o zadu�ivanju i davanju garancija, u skladu sa zakonom,

16) donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti,

17) daje saglasnost za zadu�ivanje javnih slu�bi ciji je osnivac,

18) donosi odluku o broju odbornika,

19) vr�i verifikaciju mandata i odlucuje o pravima odbornika,

20) bira i razrje�ava predsjednika skup�tine, predsjednika op�tine, predsjednika i clanove skup�tinskih radnih tijela, imenuje i razrje�ava sekretara Skup�tine,

21) daje saglasnost na imenovanje i razrje�enje potpredsjednika op�tine i glavnog administratora,

22) podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata dr�avnih organa, kada ocijeni da je povrijedjeno pravo na lokalnu samoupravu,

23) razmatra Izvje�taj o radu predsjednika op�tine, glavnog administratora i javnih slu�bi ciji je osnivac op�tina,

24) donosi poslovnik o svom radu,

25) obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadle�nosti,

26) uredjuje i obezbjedjuje obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj, uredjuje uslove i nacin organizovanja poslova u obavljanju komunalnih djelatnosti i odlucuje o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,

27) propisuje uslove i nacin davanja na privemeno kori�cenje gradskog-gradjevinskog zemlji�ta,

28) propisuje uslove i nacin izgradnje i postavljanja privremenih objekata,

29) donosi godi�nji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe op�tine,

30) odlucuje o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja i nagrada i zvanja pocasnog gradjanina,

31) donosi odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i za�titu lokalne samouprave, bira i razrje�ava predsjednika i clanove Savjeta,

32) donosi odluku o izradi, upotrebi, cuvanju i uni�tavanju pecata,

33) donosi odluku o upotrebi simbola,

34) utvrdjuje nacin i postupak uce�ca gradjana u vr�enju javnih poslova,

35) utvrdjuje podrucja i nazive naselja, ulica i trgova,

36) imenuje i razrje�ava organe upravljanja, nadzorne odbore i organe rukovodjenja u javnim slu�bama, odnosno daje saglasnost na imenovanje i razrje�enje organa rukovodjenja javnih slu�bi ciji je osnivac op�tina,

37) daje saglasnost na statut javnih slu�bi, na statusne promjene, na povecanje i smanjenje glavnice, na plan razvoja, program rada i druge programske akte javnih slu�bi,

38) donosi propise o nacinu izgradnje, rekonstrukcije, odr�avanja i za�tite lokalnih i nekategorisanih puteva, kao i ulica u naseljima,

39) propisuje uslove i nacin obavljanja prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobracaju, auto taksi prevoza i prevoza za sopstvene potrebe,

40) propisuje uslove za razvoj preduzetni�tva,

41) propisuje uslove za za�titu �ivotne sredine i pojedinih njenih djelova(kvalitet vazduha, za�tita od buke, upravljanje cvrstim otpadom i dr.),

42) donosi plan za�tite i spa�avanja lokalnog stanovni�tva od elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija,

43) uredjuje odnose u oblasti stanovanja i stara se o obezbjedjenju uslova za odr�avanje stambenih zgrada,

44) utvrdjuje radno vrijeme u odredjenim djelatnostima i odredjuje podrucja u kojima se mo�e obavljati odredjena djealtnost,

45) propisuje uslove i nacin odr�avanja javnih sajmova lokalnog znacaja,

46) donosi odluku o naknadi za rad odbornika,

47) odlucuje o uspostavljanju saradnje sa lokalnim zajednicama u Crnoj Gori i inostranstvu,

48) pokrece inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa,

49) daje autenticno tumacenje propisa koje donosi,

49) obrazuje Slu�bu Skup�tine

50) donosi eticki kodeks,

51) vr�i i druge poslove utvrdjene zakonom.