RADNA TIJELA

STALNA RADNA TIJELA

ODBORI

Odbor za Statut i propise

Odbor za Statut i propise ima predsjednika: Zoran Bošković i 4 člana: Refik Bojadžić, Željko Konjević, Vesko Drobnjak i Žarko Šćekić.

Članovi Odbora biraju se po pravilu, iz reda diplomiranih pravnika.

Odbor za Statut i propise razmatra:

Nacrte i prijedloge odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština sa stanovišta njihove uskladjenosti sa Ustavom i zakonom i pravnim sistemom utvrdjuje prijedlog za autentično tumačenje odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština razmatra opšta akta javnih službi čiji je osnivač Opština u dijelu koji se tiče ostvarivanja javnog interesa, na koje odredbe saglasnost daje Skupština, priprema prijedlog akta za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih akata i u ime Skupštine daje odgovor Ustavnom sudu u postupku za ocjenu ustavnosti i zakonitosti; razmatra akta u primjeni odredaba Statuta i ostvarivanja sistema lokalne samouprave; razmatra učešće gradjana u odlučivanju; razmatra izvještaje o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave; predlaže Skupštini pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona ili ustavnosti i zakonitosti drugih opštih akata, predlaže donošenje odluka i drugih propisa; razmatra prijedloge Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave; utvrdjuje prečišćen tekst odluka i drugih opštih akata Skupštine po ovlašcenju Skupštine; stara se o jedinstvenoj pravno-tehnickoj obradi akata, vrši i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem sistema lokalne samouprave.

Odbor za izbor i imenovanja

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika: Milko Kovačević i 4 člana:Džemal Ljušković, Fahrudin Kasumović, Muradif Grbović i Vidran Kljajević

Odbor za izbor imenovanja: podnosi Skupštini prijedlog za izbor, imenovanje i razrešenje lica koja bira ili imenuje Skupština, osim prijedloga koje u skladu sa propisima podnose drugi ovlašćeni predlagaci; predlaže akte kojima se urecuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika i funkcionera koje imenuje,bira i razrješava Skupština; donosi pojedinacne akte o statusnim pitanjima odbornika i funkcionera koje bira ili imenuje Skupština; vrši druge poslove u skladu sa Statutom, poslovnikom i drugim propisom.

Odbor za finansije privredu i razvoj

Odbor za finansije privredu i razvoj ima predsjednika: Hasan Ramović i 4 člana:Žarko Šebek, Ljubomir Zlajić, Žarko Šćekić i Gordan Šćekić.

Odbor za finansije privredu i razvoj razmatra;

Nacrte i prijedloge odluka o Budžetu i Završnom racunu budžeta Opštine, taksama, porezima, naknadama, zajmovima, zaduženjima, garancijama, akte o realizaciji Budžeta; razmatra planove i programe razvoja Opštine i pitanja od znacaja za razvoj privrede i poljoprivrede i razvoj preduzetništva i saobracaja; eksproprijacije za potrebe lokalne samouprave; izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave; razmatra kapitalna poboljšanja i višegodišnji investicioni plan, akte kojima se predlaže utvrcivanje investicione politike, plan zaštite od požara; inicira donošenje ili izmjene propisa ili drugih akata, vrši druge poslove iz ove oblasti.

Odbor za planiranje i urecenje prostora i stambeno-komunalnu djelatnost

Odbor za planiranje i uređenje prostora ima predsjednika: Radomir Jokic i 4 clana: Hasan Ramovic, Zvonko Puletic i Danilo Cvijovic.

Odbor za planiranje i urecenje prostora i stambeno-komunalnu djelatnost razmatra:nacrte i prijedloge odluka i druga opšta akta i druga pitanja iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja; prostorne i urbanisticke planove i njihovo sprovocenje; razvojne programe u ovoj oblasti, pitanje urecenja i korišćenja gradskog gracevinskog zemljišta, (srednjorocni i jednogodišnji program); stanje lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobracaju; pitanja od znacaja za ostvarivanje javnog interesa u komunalnim djelatnostima; pitanja iz oblasti imovinsko pravnih odnosa; pitanja koja se odnose na korišćenje poslovnog prostora;

Razmatra izvještaj predsjednika Opštine i ostvarivanje funkcija lokalne samouprave; inicira izmjene zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; urecuje stambene odnose; vrši druge poslove utvrcene Statutom.

Odbor za društvene djelatnosti

Odbor ima predsjednika: Mevlida Gusinjac i 4 člana: Tomislav Jeremić, Zilha Idrizović, Slobodanka Bajčeta i Semir Balić.

Odbor za društvene djelatnosti razmatra planove i programe i druge akte iz oblasti sporta, kulture.

Razmatra pitanja kulturnog nasljedja na području Opštine; razmatra pitanja koja se odnose na opšte obrazovnu, bibliotekarsku, izdavačku i arhivsku djelatnost; zapošljavanja; pitanja dodatnih oblika socijalne zaštite i pomoći za lica u stanju socijalne potrebe; društvene brige o djeci i omladini; informisanje lokalnog stanovništva; razmatra pitanja i predlaže mjere Skupštini iz nadležnosti Opštine iz ovih oblasti; razmatra pitanja saradnje sa nevladinim organizacijama; razmatra izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave iz ovih oblasti; vrši i druge poslove iz ovih oblasti.

Odbor za medjuopštinsku i međunarodnu saradnju

Odbor za medjuopštinsku i medjunarodnu saradnju ima predsjednika: Džemal Ljuškovic i 4 člana: Biserka Bulatović, Avdo Gorcević, Miomir Vojinović i Nermin Bećirović.

Odbor za medjuopštinsku i medjunarodnu saradnju, razmatra pitanja medjuopštinske saradnje; podnosi prijedloge Skupštini za uspostavljanje, održavanje i dalje razvijanje odnosa i veza Opštine sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu; organizuje i prati sprovodjenje zaključaka u ovoj oblasti. Prati realizaciju akata Skupštine u oblasti ostvarivanja saradnje.

SAVJETI

Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova ima predsjednika: Džemal Ljuškovic i 6 članova: Božidar Šćekić, Mirko Stanić, Abid Crnovršanin, Muharem Muzurovic, Vidran Kljajevic I Semir Balic.

Savjet razmatra: prijedloge za davanje i promjenu naziva naselja, ulica i trgova, naseljenih mjesta i utvrcuje prijedloge za Skup�tinu.

Savjet za za�titu �ivotne sredine

Savjet za zaštitu životne sredine ima predsjednika: Fikret Becirovic i 4 člana (alternativa 6 clanova): Branko Lazovic, Gordan Šćekić, Lepomir Popović i Hadija Mulić.

Savjet za za�titu �ivotne sredine razmatra; odluke i druga akta, kao i pitanja vezana za za�titu i unaprecenje �ivotne sredine, vazduha, prirode i prirodnih dobara za�titu od buke i prati aktivnosti na sprjecavanju i otklanjanju �tetnih posljedica koje ugro�avaju �ivotnu sredinu.

Savjet za invalidna i hendikepirana lica

Savjet za invalidna i hendikepirana lica ima predsjednika: Radosav Ni�avic i 4 clana (alternativa 6 clanova): Vesna Raosavljevic, Majda Dobard�ic, Tomislav Timotijevic I Fatima Mehovic.

Savjet razmatra: prijedloge odluka i drugih akata vezanih za polo�aj i prava invalidnih i hendikepiranih lica; razmatra pitanja koja se odnose na za�titu i unaprecenje prava lica sa invaliditetom i hendikepom u oblastima komunalne djelatnosti, stanovanja, socijalne i zdravstvene za�tite, vaspitanja i obrazovanja, radnog osposobljavanja i zapo�ljavanja; inicira dono�enje propisa za utvrcivanje poreskih i drugih olak�ica unaprecenje drugih prava lica sa invaliditetom i hendikepom; razmatra pitanja vezana za informisanje javnosti o pravima, mogucnostima i potrebama invalidnih i hendikepiranih lica u cilju uklanjanja predrasuda i barijera u odnosu na ta lica; razmatra i druga pitanja od znacaja za status lica sa invaliditetom i hendikepom i daje prijedloge u vezi sa tim.

Savjet za predstavke i pritu�be

Savjet za predstavke i pritu�be ima predsjednika: Sadik �ahman i 4 clana:�arko �cekic, Neceljko Bulatovic, Avdo Gorcevic i Vuk Konatar.

Savjet za predstavke i pritu�be razmatra; predstavke i pritu�be gracana, upucene ili ustupljene Skup�tini, predla�e Skup�tini i nadle�nim organima mjere za rje�avanje pitanja sadr�anih u njima i o tome obavje�tava podnosioce predstavki ili pritu�bi. U cilju ispitivanja navoda iznijetih u predstavci ili pritu�bi, Savjet mo�e zatra�iti izvje�taj ili infiormaciju od organa lokalne uprave, odnosno drugog organa na ciji se rad odnosi predstavka odnosno pritu�ba. Savjet je du�an da o svom stavu i preduzetim mjerama obavijesti podnosioca predstavke odnosno prijedloga najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema predstavke odnosno pritu�be.

Savjet za rodnu ravnopravnost

Savjet za rodnu ravnopravnost ima predsjednika: Jelena Kljajevic i 6 clanova: Biljana Bulatovic, cemal Zoronjic, Tomislav Timotijevic, Fatima Mehovic, Rosa Velickovic I Ernad Suljevic.

Savjet razmatra: prijedloge odluka i drugih akata kao i pitanja koja se ticu ostvarivanja nacela rodne ravnopravnosti, prati primjenu ovih prava kroz sprovocenje odluka, drugih propisa i akata, predla�e mjere za unaprecenje principa rodne ravnopravnosti posebno u oblasti prava djeteta, porodicnih odnosa, zapo�ljavanja, preduzetni�tva, procesa odlucivanja, obrazovanja, zdravstva, socijalne politike i informisanja, saracuje sa nevladinim organizacijama koje se bave ovim pitanjima.

Savjet za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

Savjet za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija ima predsjednika: D�emal Lju�kovic i 5 clanova: Bo�kovic Ivana, Vojinovic Miomir, Guberinic Lidija, Djukic �eljko, Hubanic Bilegena.

POVREMENA RADNA TIJELA

KOMISIJE

Komisije, kao povremena radna tijela, obrazuju se za izvr�enje odrecenih poslova, za potrebe Skup�tine i njihov mandat prestaje izvr�enjem posla, odnosno zadatka za koji su obrazovane.