PREDSJEDNIK

Džemal Ljušković rodjen je 27.07.1950.godine u Boljanini-Bijelo Polje. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Bijelom Polju a Ekonomski fakultet u Podgorici. Bavio se novinarstvom i fudbalom. Prvo zaposlenje bilo je u banci, a nakon toga 1982, biran je za potpredsjednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Bijelo Polje, a 1986 godine za predsjednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Bijelo Polje. Bavio se privatnim biznisom, bio je poslanik (jedan mandat) u Skupštini Crne Gore i predsjednik Odbora za finansije. član je Crnogorskog olimpijskog komiteta. Dugogodišnji odbornik u Skupštini opštine Bijelo Polje, od 12.06.2012.godine izabran je za predsjednika Skupštine, reizabran na sjednici Skupštine održanoj 7.07. i 3.10.2014. godine.

Predsjednik:Džemal Ljušković dipl.ecc

Adresa: Ul. Slobode bb

Telefon: 050 432 270

e-mail: skupstina@bijelopolje.co.me

 

Predsjednika Skupštine bira Skupština iz reda odbornika. Prijedlog za predsjednika Skupštine može podnijeti najmanje jedna trećina odbornika. Predsjednik Skupštine bira se većinom glasova ukupnog broja odbornika. Mandat predsjednika Skupštine traje koliko i mandat Skupštine. Predsjednik Skupštine predsjedava Skupštinom, rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad radnih tijela, saradjuje sa predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave, stara se o javnosti rada Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu.